Följ oss på:

Styrelsemässan i:

Agifa AB

Agifa AB

Kontaktuppgifter

www.agifa.se

Tel: 070 - 388 56 57

E-mail: peter.eriksson@agifa.se

Har er BRF outnyttjade ytor?

Agifa ser över er förenings outnyttjade lokaler, för att tillsam-
mans med er utreda om ni har möjlighet att ombilda dessa ytor

till bostäder.

Vi hjälper er genom processen att ombilda era lokaler till bo-
städer. vi har genomfört projekt med mycket goda resultat och

referenser. Agifa tar alla kapitalkostnader under genomföran-
det och er förenings ekonomi belastas således inte under om-
byggnadsskedet.

Vi hjälper er med
• Upplåtelseavtal
• Överlåtelseavtal
• Entreprenadkontrakt

Ökat värde – Större intäkter – Bättre soliditet